Det är dags för nedsläpp, är du med?

Greppa livet. Håll fast, släpp inte, du är nära. Lev, andas, titta du är en hyllning till allt.

Jag menar, din huvudströmbrytare ska inte stängas av än. Så upp och hoppa, ta sats, skaffa lite kontinuitet, så du har koll på grejerna.

Likvidera det du inte behöver, behåll det du gillar.

Det är dags för nedsläpp, är du med?

Advertisements

Höger& Vänster

2013-08-18 22.35.12

Samband med egen placering på skalan

Höger–vänster-skalan i Sverige har ett starkt samband med väljarnas ekonomiska situation eller sociala klass. Ju lägre inkomst och status via yrket, desto större är sannolikheten att en väljare har sympatier åt vänster på skalan. Ju högre inkomst och förmögenhet, desto större är sannolikheten att en väljare har sympatier åt höger på skalan. Samma samband finns i andra länder, men det är starkare i Sverige. Sambandet mellan social klass, höger–vänster-skalan och partival har dock försvagats klart över en period av 50 år, det är ungefär hälften så starkt idag som det var 1956. Ännu i valet år 2006 uppvisade dock social klass det starkaste sambandet med partival av alla undersökta bakgrundsdimensioner. Andra viktiga bakgrundsfaktorer för partival var utbildning, religiositet, fackföreningsmedlemskap, yrke och inkomst.

Ideologier som överskrider höger–vänster-skalan

Vissa politiska åskådningar anser sig överskrida eller vara oberoende av höger–vänster-skalan. Många feminister menar att kvinnoförtrycket förenar höger- och vänsterideologierna  hävdar att miljöförstöringen drabbar alla oavsett ideologi, och Piratpartiet anser att deras frågor inte kan placeras in på höger–vänster-skalan. Exempelvis anser många miljöpartister att de varken tillhör högern eller vänstern. I Sverige brukar även Centerpartiet och Sverigedemokraterna beskriva sig själva som mittenpartier. Liknande försök att hävda det egna oberoendet av höger–vänsterskalan är dock i hög grad en retorisk metod.[Enligt vem?] Genom att placera sin egen uppfattning i mitten försöker ett parti presentera sig självt på ett mindre negativt sätt för sådana väljare som identifierar sig med den andra delen av skalan. Om man till exempel undersöker Miljöpartiets förtroendevalda, väljare och sympatisörer, så har dessa genomsnittligt sett en klar vänsterprofil, även om partiet säger sig vara oberoende av höger–vänsterskalan.

Referens: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ger%E2%80%93v%C3%A4nster-skala

Bäck, Mats & Tommy Möller (2001). Partier och organisationer. Femte upplagan. Stockholm: Norsteds Juridik

http://www.stansey.com

http://www.stephentansey.com

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=stephen%20tanse

Tansey, Stephen D. (2002) Politics: The basics, sid 75. London och New York: Routledge

Jfr. Till exempel omnämningarna i V.I.Lenin: Speech Delivered At The All-Russia Congress Of Transport Workers. 1921 och А.С.Изгоев. Об интеллигентской молодежи (Заметки об ее быте и настроениях). Часть II[död länk]. 1909.

SCB (2007). Allmänna valen 2006, Del 4. Statistiska centralbyrån. ISBN 978-91-618-1411-4

26) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Vaxholms kommun antal 4 857 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 60 % ingen känd inkomst 52 %

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Slutresultatet blev dock ett skattenetto i enlighet med budget”.

http://www.vaxholm.se/dman/Document.phx?cmd=download&action=view&documentId=aw14813174110462

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Kommun och verksamhetsbeslut

2013-08-19 12.27.26

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige.

Revisorernas uppgift

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten i kommunen följer kommunfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisionsplanering

Varje år fastställer revisorerna en revisionsplan för kommande verksamhetsår. Den föregås av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys vilken ligger till grund för revisorernas prioriteringar av granskningsinsatserna. Revisorerna har som mål att även arbeta förebyggande och rådgivande.

Revisionsberättelser och granskningsrapporter

Revisorerna ska till fullmäktige varje år lämna en revisionsberättelse och där redogöra för resultatet av den revision som skett under föregående år. Till revisionsberättelsen fogas de sakkunnigas rapporter och de rapporter som lämnats av de kommunala bolagen.

Fullmäktige avgör i samband med att revisionsberättelsen behandlas om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och nämnderna.

Revisorerna genomför också särskilda granskningar av olika verksamheter. Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och den granskade nämnden.

Källa: http://www.vallentuna.se/sv/demokrati/organisation/Kommunrevision/

23) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Vallentuna kommun antal 31 480 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 48,6%  ingen känd inkomst 61,10%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)”Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

http://dok.vallentuna.se/files/demokrati/revisionens%20granskningar/2012/granskning%20av%20del%e5rsrapport%202012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Hur en kommun styrs…

2013-08-15 13.50.51Kommun och politik

Kommunfullmäktige är kommunens “riksdag”, kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Kommunens olika nämnder motsvarar departementen på nationell nivå. I Upplands Väsby kommun finns följande nämnder:

Byggnadsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Social- och äldrenämnd

Utbildningsnämnd

Valnämnd

Styrelsen för Väsby Välfärd ansvarar för kommunens egen produktion av välfärdstjänster.

Dessutom har Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner gemensamt två nämnder:

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunen har även egna revisorer som granskar hur kommunen sköts. Är kommunens verksamheter effektiva och blir det som fullmäktige har beslutat? Detta granskas av kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen är kommunens “regering”, kommunens ledande nämnd. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktiges sammanträden, leder och samordnar kommunens olika verksamheter samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsens 15 ledamöter utses av kommunfullmäktige och sammanträder nio gånger om året.

Öppna sammanträden

Våra sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder är öppna för allmänheten och du är varmt välkommen dit. Det finns också en frågestund i anknytning till de flesta sammanträden.

Källa: http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik.html

Var skolan bättre förr? Innan alla lärare var tvungna att vara behöriga?

2013-08-13 15.42.58

2.3 – Personlig hälsa

Utanförskap leder till försämrad personlig  och psykisk hälsa och de individer som mest aktivt söker arbete drabbas hårdast. Personer som lever i utanförskap känner sig isolerade och tappar ofta sina sociala nätverk. Samtidigt känner de ökad oro, ängslan, nedstämdhet och har sömnsvårigheter http://www.fastighets.se/home/fast2/tidn/home.nsf/unid/1DDBB73BE15320FCC125711E0051875A .

I dåliga ekonomiska tider syns sambandet mellan arbetslöshet och hälsotillstånd ännu tydligare då den ökade konkurrensen för jobben orsakar mer stress och bidrar till att de arbetssökanden får sämre självkänsla http://www.fastighets.se/home/fast2/tidn/home.nsf/unid/1DDBB73BE15320FCC125711E0051875A .

Människor som lever i utanförskap och är arbetslösa tenderar att vara mer långtidssjukskrivna än människor som innehar arbete. Dessutom finns det även en koppling mellan arbetslöshet och ökad dödlighet, oftast i form av självmord http://www.fastighets.se/home/fast2/tidn/home.nsf/unid/1DDBB73BE15320FCC125711E0051875A

Arbetslöshet, sysslolöshet och utanförskap är således ett väldigt allvarligt problem.

2.4 – Samhällskostnad

Problemet med utanförskap är att det inte bara är de som befinner sig i den situationen som är drabbade utan hela samhället i stort känner av dess effekter. Det handlar om en väldigt dyr samhällskostnad som påverkar ekonomin  http://www.skanskan.se/article/20130316/NYHETER/703159822/-/miljoner-satsas-for-att-minska-utanforskapet , http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Socialt-ansvar1/Samhallsengagemang/Utanforskapets-pris/ , http://utanforskapetspris.se/ .

För varje individ som hamnar i utanförskap kan det kosta samhället upp till 20 miljoner kronor per år i form av de åtgärder och de aktörer som blir aktuella för att erbjuda hjälp och stöd. Allt ifrån sjukvård, kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och rättsväsendet kan bli inblandade på olika sätt för att motverka en individs liv i utanförskap http://www.skanskan.se/article/20130316/NYHETER/703159822/-/miljoner-satsas-for-att-minska-utanforskapet , http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Socialt-ansvar1/Samhallsengagemang/Utanforskapets-pris/

Statistiskt sett hamnar cirka 1 204 av 9406 barn i utanförskap endast i Stockholmsregionen. Givet att alla dessa kostar samhället i form av olika åtgärder och program fram tills att de når pensionsåldern på 65 år kommer det att ha kostat samhället närmare 19 miljarder kronor, endast i Stockholm. Det handlar således om ofantliga summor pengar som samhället behöver lägga ner för att ta hand om sina medborgare som befinner sig i utanförskap http://utanforskapetspris.se/ .

3 – Åtgärder

När vi känner till att arbetslöshet leder till utanförskap, psykisk ohälsa och stora samhällskostnader blir det relevant att titta på vilka lösningar som kan anpassas för att minska dessa problem.

Genom att studera tidigare åtgärder, deras resultat och tillämpning är det intressant att ta reda på vilka lösningar som fungerar bättre och varför.

3.1 – Utbildning

Flera politiker vill satsa på utbildning, de anser att ökad utbildning och större fokus på slutförd skolgång kommer att förbättra ungdomarnas möjligheter att få arbete http://www.youtube.com/watch?v=L5wIxSO5Y6c , http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article16223371.ab , http://danne-nordling.blogspot.se/2012/04/varfor-vill-foretagen-inte-anstalla.html .

Det är relevant att vara ute i god tid och förebygga utanförskap redan innan det uppstår, dels genom utbildning men också genom att verkligen satsa på de barn och ungdomar som redan i en ung ålder riskerar att hamna i utanförskap http://temaunga.se/sites/default/files/2013_ars_uppfoljning.pdf