”Utbildning, rätt till arbete, bostad, sjukvård och omsorg. ”

Image

”Demokrati och delaktighet.”

”demokratins innebörd?”

”Demokratins väktare?”

”Politisk demokrati?”

”Varje person har en röst.”

”Medmänsklighet och förståelse för den enskilde.”

 ”Humanitet och Solidaritet.”

”Sympatisk framtoning.”

”Humanitetens medkänsla.”

”Vördnad för livet.”

”Demokratins och solidaritetens grunder.”

Advertisements

Svårt att acceptera slutet

Det är svårt att acceptera slutet på något, att släppa taget. Aktiemarknaden, Banker och pengar, har nått sitt slut, och världen behöver nya influenser.

Människor i världen kanske känner att det behövs mindre turbulens och mer av ett hållbart inte gammal och lånat.

Om du ger en rik person 100 kr han eller hon kommer att spara den i en bank, för att tjäna ränta, om du ger en person ur medelklassen samma belopp, 100 kr han eller hon kommer att spendera den som en konsument, köpa en skjorta eller livsmedel, eller till och med en öl. På detta sätt stimuleras konsumentmarknaden. Men i dag finns det 85 människor i världen som äger världen, och de behöver inte spendera pengar, de bara sparar pengar. Konsumentmarknaden dör.

Vi behöver inte pyramidspel för att världen ska  gå runt.

Människor med makt har misslyckats. Du kan inte bara beskatta människor, miljarder med människor, och sedan lämna dem med ingenting. Det kommer inte att fungera. Så, acceptera och släppa taget. Vår livsstil måste startas om och förnyas. Ut med det gamla och in med det nya.

Det är dags för människor att vara människor. Vitalisera mänskligheten och ödmjukt beteende.

How to accept the end…

Image

It’s difficult to accept the end of something, letting go. Stock market, Banks and money, have run it´s course, and now the world needs new influences.

People of the world might feel the need for less turbulence and more of a sustainable future.Something new, not old and borrowed.

If you give ha rich person 100 $ he or she will save it in a bank, to earn interest,  if you give a person from the middle class the same amount, 100 $ he or she will spend it, in a consumer way, buying a shirt or food, or even a beer. In this way the consumer market stimulates. But today there are, 85 people in the world that owns the world, and they don’t spend money, they just save it. So, the consumer market is dying.

We don’t need pyramid games to make the world go around.

So people in power have failed. You cannot just tax people, billions of people, and then leave them with nothing. It’s not going to work. So, accept and let go. Our way of life needs to rebooted and renewed. Out with the old and in with the new.  

It’s time for humans to be humans. Vitalize humanity and humble behaviour.

non political non religious

Copyright © 2014 Neo Galleria All Rights Reserved.