Är vi liberala när det passar?

20130912_115416

Liberalism (av latin liber, fri) är en samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde.[1] Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med jämlikhet, individuell frihet, mänskliga rättigheteryttrandefrihet och demokrati. Ett fritt näringsliv med marknadsekonomi och privat äganderätt inkluderas också i många definitioner. Som ett led i att garantera individens frihet har liberaler ställt sig skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären. Här finns en bred glidande skala från socialliberaler, som förespråkar skattefinansierade välfärdstjänster i offentlig eller privat regi, till nyliberaler, som på flera håll helt motsätter sig skattebekostade lösningar, och slutligen anarkokapitalister, som inte ser någon som helst nytta med en nattväktarstat. De flesta större partierna i världen som kallar sig liberala är socialliberala. Anarkokapitalistiska partier är sällsynta.

I Sverige betecknar sig två riksdagspartier som socialliberalaFolkpartiet och Centerpartiet. Även Miljöpartiet kan i vissa fall ses som socialliberalt, även om partiet själv inte använder begreppet. Riksdagspartiet Moderaterna kallar sin ideologi “en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer“, medan till exempel Liberala partiet (som hittills saknar inflytande via platser i kommun/riksdag) är ett klassiskt liberalt parti. Liberalismens, för utomstående, ideologiska oklarhet och motsägesfullhet har myntats som uttryck av förre folkpartiledaren Gunnar Helén: “Att vara liberal är att vara kluven”.

USAKanada och de latinamerikanska länderna används ordet liberal för att beteckna politiker hemhörande i den politiska centern och något åt vänster, som bland annat anses förespråka väsentliga ingrepp i marknadsekonomin och personliga friheter. Det är viktigt att inse att liberal i detta avseende inte är helt synonymt med hur vi använder begreppet i Sverige. Framförallt uppstår förvirring kring begreppet “liberal” i sammanhanget ekonomisk liberalism (en mer “frihetlig”, dvs lösgjord syn på den klassiskt oreglerade ekonomin) kontra konservatism (sparsamhet). Det är alltså staten och hur stora “friheter” staten ska ha att ingripa som åsyftas i det amerikanska begreppet “fiscal liberalism” medan det svenska begreppet liberal i högre grad syftar på individens frihet från statens ingrepp, som traditionellt varit betydligt större än i det tidiga USA.

Liberalismen har i någon mån rötter i Antikens republikanska styrelseskick i bl a Grekland och Rom, men tar i modern tid sin utgångspunkt i senare skeden som Ärorika revolutionen ochUpplysningstiden med filosofer som John LockeVoltaireMontesquieu och Rousseau och deras kritik mot den enväldiga monarkin och dess brist på individuella fri- och rättigheter och majoritetsstyre. Frihetslagstiftningarna, individuella friheter, yttrandefrihet, religionsfrihet och tryckfrihet är starkt förknippade med liberala värderingar. Senare, under inspiration från radikala demokrater som Rousseau, kom en egalitär demokrati grundad på allmän rösträtt att bli ett huvudideal, även om liberala tänkare alltid förhållit sig med varierande skepsis mot ett oreglerat massvälde. Av detta skäl är liberaler för varierande grader av konstitutionalism och okränkbara fri- och rättigheter.

referens;

  • Prismas Nya Uppslagsbok, ISBN 91-518-2823-5, Otava Finland 1995.
  • Bra Böckers världshistoria, band 11
  • Svenska Akademiens ordbok: 1/140/35617 (huvudordet liberal)
  • Nordisk familjebok
  • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tidISBN 91-44-00294-7
  • Wallerstein, Immanuel: Liberalismens död. Vertigo 2001. ISBN 91-973491-4-3
Advertisements

Kommun och verksamhetsbeslut

2013-08-19 12.27.26

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige.

Revisorernas uppgift

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten i kommunen följer kommunfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisionsplanering

Varje år fastställer revisorerna en revisionsplan för kommande verksamhetsår. Den föregås av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys vilken ligger till grund för revisorernas prioriteringar av granskningsinsatserna. Revisorerna har som mål att även arbeta förebyggande och rådgivande.

Revisionsberättelser och granskningsrapporter

Revisorerna ska till fullmäktige varje år lämna en revisionsberättelse och där redogöra för resultatet av den revision som skett under föregående år. Till revisionsberättelsen fogas de sakkunnigas rapporter och de rapporter som lämnats av de kommunala bolagen.

Fullmäktige avgör i samband med att revisionsberättelsen behandlas om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och nämnderna.

Revisorerna genomför också särskilda granskningar av olika verksamheter. Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och den granskade nämnden.

Källa: http://www.vallentuna.se/sv/demokrati/organisation/Kommunrevision/

LÅN FÖR ATT LEVA.

2013-08-12 15.02.55

Låna pengar men tänk på framtiden

När Riksbanken valt att sätta styrräntan så pass lågt som man gjort och därmed påverkat bankerna att sänka sina räntor mot kund kan det innebära vissa problem. Många tänker sig inte för och känner direkt att det är dags att investera i huset man länge velat köpa men inte haft råd. Att betala väldigt låg ränta är ju perfekt eftersom boendekostnaderna utslaget på året blir oerhört förmånliga. Det gäller emellertid att tänka efter noggrant innan man genomför finansieringen. Räntan är just nu låg av en anledning och det stavas rätt och slätt finanskris. Svenska staten vill få igång konsumtionen och erbjuder bankerna förmånliga räntor som i sin tur kan erbjuda kunderna bra räntor. Det här är dock inget läge som kommer fortgå under all framtid utan förr eller senare kommer räntorna gå upp, och det med råge.

Konsekvenser i familjens ekonomi

Det här kan få oanade konsekvenser. Människor som lånar pengar till låg ränta och det på sin marginal riskerar alltså om ett par år stå med stora lån och med ökande räntor som gör att pengarna inte kommer räcka till. Det blir alltså en ohållbar situation med lån som föder nya lån för att överhuvudtaget överleva. Det här visar på varför det är oerhört viktigt att titta på kalkyler tillsammans med rådgivare på bankerna om hur familjens ekonomi påverkas i olika situationer. Håller ekonomin för en ränteökning på fyra procent. Om det visar sig att det gör det så ser banken att det går att låna ut pengar, gör den däremot inte det kan det bli tufft att få låna pengar. Låna pengar men gör det med hänsyn till framtiden, det är det bästa receptet för en lyckad privatekonomi.

Källa: http://www.alltomspara.se/lan-av-pengar

Notis; Bolag som ägs av riskkapitalist bolag balanserar sina kostnader eller intäkter genom att låna upp värdet på bolagen de äger, för att sedan när skulderna överstiger tillgångarna begära tillskott av kapital, lån, av banken.  Banken lånar då ut pengar till miljardbolag, med en garant. Garanten för banken är staten och skattebetalarna för risken blir då minimal för banken som omfattas av bankgaranti, en bank får inte gå i konkurrs. Endast privat personer, skattebetalare, får gå i konkurs. Sedan kan riskkapitalister privatisera soliditeten, tillgångarna, och sedan förstatliga skulderna. Och banken får sina pengar inklusive ränta.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/vard-och-bioteknik/agare-plockar-ut-miljard-ur-attendo_8429220.svd

FRIHET

som92

Det känns som vi håller på att förlora vår frihet, är det så att vi vill vara fria men är inte villiga att betala priset för det?

Har vi insikt om hur många som har kämpat och dött för vår frihet?

Bryr vi oss?

Är det upp till mig att se till att vår frihet existerar, eller kan jag lämna över ansvaret till någon annan?

Vårt glupska begär efter materiella saker, verkar förblinda eller till och med fängsla vår insikt om att vi själva är deltagare i våra egna liv.

Växer vårt hat endast när vi ser hos andra materiella saker som vi anser att vi också borde äga?

Är dessa ideal värdefulla?

Känns som vi lever i panik, rädda och oroliga att någon eller något ska ta det vi har?

Är vi ett land inne i en kraftig depression? Ett land i förnekelse?

Kanske vi är ett gäng missbrukare? Som bara upplever fara och hopplöshet, maktlösa inför vårt missbruk, känslan av förlust av kontroll över våra egna liv. Har vi nått botten?

Lever vi i verkligheten? Talar vi sanning, eller är självbedrägeriet vår bästa vän?

Dags att sluta ljuga, börja ta ansvar?

Bli vuxna?

Orkar vi det?

Vill vi ha kontroll över våra liv?

ARBETE-BOSTAD-UTBILDNING= DEMOKRATI

http://www.dn.se/nyheter/almedalen/valjarna-har-trottnat-pa-blockpolitik/

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17045956.ab

http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-farre-anmaler-hatbrott/http://www.dn.se/nyheter/politik/hogerextrema-kraftsamlar-mot-valet-2014/

 

Kan vi sluta blunda?

gorilla3333

Copyright © 2013 Neo Gallerian All Rights Reserved.

Kan vi sluta blunda? Är det inte dags att vi ser och hör, och kanske för en gång skull slutar ignorerar människor. Utanförskap skapar inte jämlikhet eller? 

http://www.dn.se/nyheter/politik/hogerextrema-kraftsamlar-mot-valet-2014/

 

F-n vad vi är duktiga!

gorilla9-01

Write text here…