Hur en kommun styrs…

2013-08-15 13.50.51Kommun och politik

Kommunfullmäktige är kommunens “riksdag”, kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Kommunens olika nämnder motsvarar departementen på nationell nivå. I Upplands Väsby kommun finns följande nämnder:

Byggnadsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Social- och äldrenämnd

Utbildningsnämnd

Valnämnd

Styrelsen för Väsby Välfärd ansvarar för kommunens egen produktion av välfärdstjänster.

Dessutom har Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner gemensamt två nämnder:

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunen har även egna revisorer som granskar hur kommunen sköts. Är kommunens verksamheter effektiva och blir det som fullmäktige har beslutat? Detta granskas av kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen är kommunens “regering”, kommunens ledande nämnd. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktiges sammanträden, leder och samordnar kommunens olika verksamheter samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsens 15 ledamöter utses av kommunfullmäktige och sammanträder nio gånger om året.

Öppna sammanträden

Våra sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder är öppna för allmänheten och du är varmt välkommen dit. Det finns också en frågestund i anknytning till de flesta sammanträden.

Källa: http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik.html

Advertisements

22) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Upplands Väsby kommun antal 37 594 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 36,6%  ingen känd inkomst 61,8%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag”.

http://www.upplandsvasby.se/download/18.6bf599351336b0aec868000902/Fler%C3%A5rsplan+2012-2014.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

21) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Upplands Bro kommun antal 24 486 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 31,7% ingen känd inkomst 63 %

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till 3 miljoner kronor.

Det motsvarar ett budgeterat överskott på 0,29 % av skatteintäkter och bidrag”.

http://www.upplands-bro.se/download/18.e7e330d13b8f8f1eba10b0/1355434980832/Kf%2Bbudget%2B2012%2Bbeslutad.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

 

Life Purpose and Life Intentions…

 

 

 

 

 

 

DEMOKRATI/ Rätten till insyn.

2013-08-15 13.49.27

Offentlighetsprincipen – rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär att regeringens och andra myndigheters samt riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna. Därför har exempelvis allmänheten rätt att ta del av alla offentliga handlingar, och domstolsförhandlingar och beslutande församlingars sammanträden är normalt öppna för allmänheten.

Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer att informera om.

Offentlighetsprincipen innebär också att alla i Sverige har meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger till exempel tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting rätt att berätta för massmedier om sådant som annars är hemligt utan att kunna straffas för det.

Vad är en allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

Vilka handlingar är offentliga?

Offentliga handlingar betyder allmänna handlingar som inte är hemliga. Om man vill veta vilka handlingar som finns hos en myndighet eller ta del av dem ska man kontakta myndigheten. Regeringskansliets offentliga handlingar kan du ta del av via Arkiv- och dokumentcentrum.

Regeringskansliets arkiv

Vilka handlingar är inte offentliga?

Det finns vissa allmänna handlingar som allmänheten inte får ta del av eftersom de är hemliga, men de är undantag. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Orsaker till att allmänna handlingar är hemliga kan vara att om allmänheten fick ta del av handlingarna skulle det:

riskera att störa förbindelser med annan stat

riskera rikets säkerhet

riskera ekonomisk skada för myndigheten

riskera skyddet av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden

skada intresset att bevara djur- eller växtart

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

Notis; Ratsit är ett bolag som använder sig av offentlighetsprincipen för att sälja sina tjänster. http://www.dn.se/ekonomi/ratsit-avslojar-vem-som-sitter-i-fangelse/