Verksamhetsbeskrivning Neo Gallerian 2013

Innehållsförteckning
Introduktion 3
Bakgrund 3
Syfte 3
Mål 3
Marknad 4
Arbetsmarknad 4
Ekonomi 5
Dilemma 5
Efterfrågan 5
Unga vuxna 5
Organisationer 6
Samhällsorgan 6
Målgrupp 6
Organisation 7
Medlemmar 7
Kompetens 7
Samarbetspartners 7
Kommunikation 8
Media 8
Wordpress 8
Tumblr 8
Twitter 8
LinkedIn 8
Seminarier 9
Rapporter 9
Verksamhet 9
Framtid 10
Sammanfattning 10
Kontakta oss 10

Introduktion
Välkommen till Projekt Neo Gallerian och vår verksamhetsbeskrivning. Här kommer vi gå igenom vad vi gör, vilka vi är, vad vi har för mål och vision och vilka värderingar vi arbetar efter. Vi börjar med att sammanfatta en bakgrundsbeskrivning.
Bakgrund
Projekt Neo Gallerian är resultatet av ett gemensamt strävande av dess medlemmar som fördes samman några år sedan efter ett par meningsfulla samtal. Dessa samtal, som handlade om vart vårt samhälle är på väg, hur den ekonomiska krisen påverkat oss och de kommande generationerna och vem som kan göra något åt detta, manifesterades så småningom i formen av denna förening.
Vi ansåg att det var dags att vi, som medmänniskor och goda medborgare, tog saken i egna händer och skapade den förändring som vi ville se i vårt samhälle. Det kan vara lätt att avsäga sig ansvar och vänta på att ”någon” ska göra ”något”. Men här är vi idag, vi har startat Projekt Neo Gallerian för att vi inte vill vänta på någon. Vi är de som kan göra något! Vad är då detta ”något” som vi kan göra? Vi kommer dit .
Syfte
Syftet med Projekt Neo Gallerian är att lösa ungdomsarbetslösheten! Vi är nämligen övertygade om att ungdomsarbetslösheten är roten till en hel del av de olika problem som finns i vårt samhälle idag. Arbetslöshet leder till sysslolöshet som leder till utanförskap. Utanförskap leder till psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet och eventuellt till en sämre ekonomi både på individuell och samhällelig nivå. Syftet med Projekt Neo Gallerian är således att ta itu med dessa problem genom att fokusera på de olika byggstenarna som kan användas för att motverka ungdomsarbetslösheten.
Mål
Vårt mål är att skapa grunden för ett system som i praktiken tillåter olika aktörer att samarbeta och dra nytta av varandras funktioner och kunskaper. Vi ser tre sidor av ungdomsarbetslösheten som skulle kunna samverka och samlas in under samma tak för att skapa positiva synergieffekter. Dessa delar är ungdomarna själva, näringslivet och företag samt olika samhällsorgan.
I mitten av dessa tre delar står Projekt Neo Gallerian. En neutral och obunden verksamhet som därmed lättare kan länka ihop de tre delarna så att de möts i mitten.

Arbetskraften söker arbete, näringslivet söker arbetskraft och samhällsorganen innehar information om vilken arbetskraft som finns och vilka arbeten som finns. Dessutom kan samhällsorganen bli bättre på att förmedla olika kurser, utbildningar och praktikplatser om ett starkt nätverk byggs upp. Detta nätverk kan sedan vara dit unga vuxna medvetet söker sig till för att de blir hörda och sedda och kan få rätt hjälp och stöd att komma i kontakt med olika organisationer och företag. Arbetsgivare kan i sin tur få stöd med att hitta rätt kompetens och rätt person för sin organisation.
Målet med Projekt Neo Gallerian är således att bistå dessa tre delar med den plattform varpå detta nätverk kan byggas upp. Det handlar om att skapa ett integrerat system samtidigt som samarbetet appliceras i verkligheten i fysisk form.
Marknad
Vi har genomfört olika studier där vi tagit del av rapporter, statistiska uträkningar och intervjupersoner och kommit fram till att det finns två sidor av myntet.
Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i sig har fått en del hinder att växa på grund av den rådande ekonomiska krisen då fler och fler företag inte vill ta risker och anställa ny personal. Speciellt inte om det är nyexaminerade eller oerfarna unga vuxna som nyss söker sig till arbetsmarknaden. Detta leder i sig till att unga människor tvingas hitta arbete på andra sätt. Exempelvis genom bemanningsföretag. Men även här möts de av svårigheter, det är nämligen inte tillåtet för bemanningsföretag att anställa någon på deltid om de inte har annan sysselsättning på minst 50 %. Det betyder att de som kan söka dessa deltidstjänster ofta är sysselsatta på annat sätt, oftast genom studier.
Därmed finns flera tusentals studenter som reda är sysselsatta som tar upp arbetsplatser som andra, sysslolösa, skulle kunna få ta del av. Det leder i sig till en uppdelning som egentligen innebär att studenter som arbetar lever under mer stress och press medan sysslolösa hamnar i utanförskap då de inte hittar ens en deltidstjänst att falla tillbaka på.
Denna skiftning har även medfört en osäkrare framtid för en stor del av den unga arbetskraften då de inte kan få en fast anställning. Det betyder att de inte kan räkna med en stadig inkomst och kan därför inte ta några risker eller satsa på större ekonomiska projekt som att hitta lägenhet och leva självständiga liv. Istället får de ta de tillfälliga jobb som de får genom bemanningsföretag till betydligt lägre löner och hoppas att de eventuellt får en anställning.
Notera här att nya studenter hela tiden kommer in och att arbetsgivare därmed inte har något behov av att anställa någon utan kan istället ta nästa student som uthyrd arbetskraft från bemanningsföretagen medan de nyexaminerade alumnerna istället får fortsätta söka arbete.
Ekonomi
Den försämrade arbetssituationen leder i sin tur till att färre arbetar, färre har stabil ekonomi, färre spenderar pengar och flera sparar. När det ekonomiska kretsloppet avtar och minskar så hamnar vi i en situation där den ekonomiska krisen blir svårare att motarbeta. Det beror på att mer sparande leder till lägre försäljning som leder till lägre produktion som leder till sänkt personalbehov som leder till avskedningar och större arbetslöshet.
Vi får inte förbise de unga vuxna som utgör en stor del av vår befolkning och därmed också en stor del av vår köpkraft. Försvinner denna köpkraft på grund av dålig ekonomi så hamnar vi i en nedåtspiral som leder till en försämrad ekonomi för oss alla.
Dilemma
Vi hamnar således i ett ”hönan eller ägget”-dilemma som båda ger sin förklaring till den ökade arbetslösheten som råder i vårt samhälle.
Projekt Neo Gallerian har valt att fokusera på vad som kan göras i praktiken för att svara på den efterfrågan som marknaden tydligt visar upp.
Då det är svårt att gå in och förbättra ekonomin genom att vifta med ett trollspö har vi istället valt att titta på mer handfasta saker, som exempelvis sysselsättningen och hur den kan påverkas. Återigen är det svårt att ”skapa” arbetsplatser, ett företag har inte ett behov att anställa fler än det antal personer som behövs för att driva sig självt. Men det går att styra hur denna fördelning mellan arbetssökanden och arbetsgivare görs. Så att rätt person hamnar på rätt plats. Samtidigt som sysslolösa unga vuxna får en möjlighet att visa framfötterna och chansen till ett arbete.
Projekt Neo Gallerian kan på så sätt lösa dilemmat genom att ta första steget och se till att de tre delarna arbetskraft, näringsliv och samhällsorgan kommer samman på ett sätt som gynnar de alla. En win-win-win situation.
Efterfrågan
Unga vuxna
Det finns en tydlig efterfrågan hos unga vuxna som känner sig förbisedda, ohörda och utnyttjade av samhället. Dessa individer vill leva normala liv inom samhället men många tvingas ofta leva på existensminimum utan att känna någon tillhörighet.
Dessa unga människor som letar efter arbete och sysselsättning efterfrågar således en lösning på sitt problem, att få hjälp att komma in någonstans och hitta en öppen dörr.
Organisationer
Företag och organisationer som letar efter arbetskraft men som i dessa dåliga ekonomiska tider inte vågar ta risker vill gärna veta att den person som de anställer är rätt för dem. Att det är värt att investera i en individ som kommer att bli en del i deras verksamhet och bidra med sina kunskaper och färdigheter.
Det finns med andra ord även en efterfrågan från näringslivet att kunna få hjälp att hitta rätt person, att få någon sorts garanti och hjälp i en så viktig process för att kunna ta emot nya människor. Genom att sänka riskerna och höja säkerheten i en anställningsprocess kan företag och organisationer få rätt stöd och kunna öppna upp för nya medarbetare.
Samhällsorgan
De olika aktörerna som drivs av kommuner och är till för medborgarnas säkerhet och trygghet har ett stort ansvar både mot individer och organisationer. De är viktiga byggstenar i vårt skyddsnät och fördelar resurser på olika sätt för att säkerställa systemets funktionalitet.
Det som kommuner efterfrågar är ett sätt att effektivisera sina arbetsprocesser så att flera människor kan få rätt hjälp på kortare tid. Dessa samhällsorgan har mycket information och många samarbeten med olika aktörer och kan därför dra nytta av en struktur som öppnar upp förenklar tillgången till all data.
Integration och samverkan är första stegen mot ett mer sammanlänkat arbete som tar till vara på alla resurser och lätt kan observera var och när förändringar bör göras. Då kan samhällsresurserna användas på ett mer effektivt sätt och ha lättare att omfördelas vid behov beroende på de aktuella kraven.
Målgrupp
Målgruppen för Projekt Neo Gallerian är i första hand unga vuxna som lever i utanförskap eller riskerar att hamna där. Det handlar om att arbeta proaktivt för att kunna förhindra att flera blir sysslolösa och arbetslösa. Men samtidigt är det viktigt att bygga upp en långsiktig lösning som inte bara tar hand om dagens sysslolösa ungdomar utan även ser till att bygga en ny standard för framtiden.
Samtidigt kan man även säga att en mer övergripande målgrupp är arbetsmarknaden och samhällsekonomin som sådant. Där ingår alla de tre delarna som Projekt Neo Gallerian omfattar i sin verksamhet, unga vuxna, näringsliv och samhällsorgan.
Organisation
Projekt Neo Gallerian består av individer som tillför ett brett spektrum av erfarenheter och kunskaper. Vi arbetar i en platt organisationsform där de olika rösterna och åsikterna hörs och tas i beaktning. Det är en personlig stämning där människor och relationer värderas högt.
Men vi har också ett genomtänkt system då vi arbetar efter planerade möten och följer våra stadgar och regler för hur vi går tillväga i vårt arbete.
Medlemmar
De medlemmar som är aktiva inom vår ideella förening Projekt Neo Gallerian kommer från olika bakgrunder, har olika erfarenheter och tillhör olika åldersgrupper. Våra medlemmar representerar således en mångfald och vi har för avsikt att arbeta efter en jämställdhetsprincip även framöver. Vi välkomnar därmed individer med olika nationell bakgrund, könstillhörighet, ålder, religion och sexuell läggning.
Kompetens
Inom Projekt Neo Gallerian återfinns olika kompetenser som agerar på ett kompletterande sätt och stärker varandra.
Vi innehar kunskaper inom juridik, ekonomi, statistik, kommunikation, analys, forskningsmetodik och personalutveckling.
Våra tidigare erfarenheter innefattar bland annat projekt och arbetsuppgifter med gedigna marknadsundersökningar, intervjustudier, föreläsningar, rapportskrivning och metodutveckling. Vi anser därmed att vi innehar den kompetens som behövs för att driva på Projekt Neo Gallerian.
Därutöver begränsar vi oss inte bara till vår rent tekniska kunskap utan vi har även ett enormt driv för dessa frågor och har startat Projekt Neo Gallerian i enlighet med vårt personliga intresse för att göra en förändring. Vi vill skapa en bättre framtid för de unga vuxna men också för oss själva och för vårt samhälle.
Samarbetspartners
Projekt Neo Gallerian kan inte existera i vacuum och är på sätt och viss beroende på sin omgivning. Vi existerar för att vi behöver existera och för att det finns ett behov och en efterfrågan av vår verksamhet.
Men vi är inte de enda i Sverige som vill hjälpa till, även om vi kommer med en helt ny och unik lösning på ungdomsarbetslösheten så behövs flera aktörer för att skapa riktig förändring i verkligheten.
Därför ser vi till att bygga upp relevanta och givande samarbeten med olika organisationer och personer som också brinner för dessa frågor och som finner det naturligt att vilja bidra på olika sätt.
Det kan handla om allt från att hålla seminarier, driva diskussioner och samtal till att introducera nya tankar och idéer som kan komma till användning.
Kommunikation
Frågor som berör oss alla är otroligt viktiga att lyfta fram och belysa på ett tydligt och förståeligt sätt för att så många som möjligt ska kunna ta del och engagera sig.
Vi är måna om att producera material och innehåll som lätt kan belysa en viss fråga och sedan spridas till flera människor. Det beror på att vi vill bjuda in våra medmänniskor till diskussion, låta alla bli hörda och få säga sin mening. Genom att hålla en öppen dörr och främja delaktighet sätter vi ett exempel på att mycket kan göras så länge man är villig att göra det!
Media
Det är ingen hemlighet att det är viktigt att finnas och synas i olika medier och i olika kanaler såväl online som offline. Denna kunskap har vi tagit till oss och fångar på så sätt upp de plattformar och kanaler som vi anser vara relevanta för vårt ändamål. Detta är såklart baserat på undersökningar och kunskaper om de olika mediealternativen.
Wordpress
Projekt Neo Gallerian har lanserat en blogg som är byggd i WordPress, denna sida fungerar som en grundsida. Den skulle kunna anses vara vår primära hemsida där man kan ta del av våra artiklar och innehåll, hitta kontaktinformation och läsa mer om oss.
Här har vi sett en spridning som gemene man har tagit till sig. Den når ut till en stabil publik och vi kommunicerar ut det som är relevant för Projekt Neo Gallerian i mer generella drag.
Tumblr
Vi har även byggt upp en blogg på tumblr, en plattform som kan få snabb spridning och som syftar till en mer direkt kommunikation som kan göras på ett smidigt sätt när det behövs. Vi använder denna plattform för att skapa inlägg med våra reflektioner och tankar kring olika ämnen och sett att många valt att följa oss för en mer personlig interaktion.
Här har vi sett en tendens att fånga upp minoriteter och många av våra följare ingår i olika grupper med varierad tillhörighet, sexuell läggning och bakgrund.
Twitter
Den snabbaste microbloggen på nätet och vi har valt att finnas med här för att utöka vår spridning och även ha möjlighet att kommentera och skapa personliga inlägg.
En publik som varierar där vi når ut till allt från föreläsare, journalister och bloggare till mer vardagliga användare. Alla synpunkter och kommentarer välkomnas och små debatter och frågeställningar lyser upp tidslinjen.
LinkedIn
En social nätverksplattform som kan liknas vid Facebook men med ett betydligt mer seriöst fokus. Här handlar det om att hitta människor och företag som kan vara intressanta för Projekt Neo Gallerian som sådant och som kan tänkas vilja bygga upp ett nätverk.
Kontakter och personliga möten är viktigt och behövs för att sprida vår verksamhet och skapa dialog och kännedom. Ett sätt att göra det på är att synas där människor finns, exempelvis online på LinkedIn.
Seminarier
Projekt Neo Gallerian möter människor, håller seminarier och föredrag tillsammans med andra människor. På så sätt får vi möjlighet att få direkta reaktioner på det vi driver och värdefulla synpunkter.
Denna del av vår verksamhet har gett oss mycket och hjälpt oss växa och utvecklas, vi har därför valt att fortsätta på samma spår. Det är viktiga frågor som vi diskuterar och de gynnas av öppna och aktiva diskussioner.
Rapporter
Våra studier och undersökningar har ofta resulterat i skriftliga rapporter som vi publicerat online, men också tryckt upp i fysisk form för spridning i mer personliga sammankomster.
Vi har bland annat lämnat in våra rapporter till vår tidigare arbetsmarknadsminister, Hillevi Engström, som vi också fått svar ifrån och även den nuvarande arbetsmarknadsministern, Elisabeth Svantesson, efter hennes inträde.
Utöver detta har vi varit i kontakt med ett flertal olika kommuner där vi föreläst och drivit på dessa frågor som berör ungdomsarbetslösheten, sysslolösheten och utanförskapet.
Verksamhet
Projekt Neo Gallerian har för avsikt att skapa en fysisk mötesplats där unga vuxna, näringslivet och samhällsorganen kommer finnas representerade och anträffbara för en direkt och personlig kontakt. Den fysiska delen kommer även byggas ut med en nätverksbaserad databas, ett system som ska förenkla samarbetsmöjligheterna. På så sätt blir Projekt Neo Gallerian en grund varpå arbetsmarknaden och kommunikationen stärks och byggs upp på.
Denna fysiska mötesplats kan sedan utvecklas och utökas för att skapa möjligheter för lärande, personligt stöd och utveckling samt praktikmöjligheter och verklig uppdragsgivning.
På så sätt används samhällsorganens kunskaper och aktörer för att stärka individer som sedan kan få möjligheten att arbeta på riktigt för olika arbetsgivare i syfte att få en anställning. Organisationer och företag får då chansen att lära känna människor innan de tar steget till en anställning utan att någon specifik grupp exploateras eller utnyttjas tillfälligt.
Detta blir möjligt genom ömsesidiga och seriösa överenskommelser som kontrolleras och anpassas efter individernas och organisationernas specifika behov.
Framtid
Projekt Neo Gallerian har för avsikt att skapa och upprätthålla ett samarbete med unga vuxna, näringsliv och samhällsorgan och sedan driva på det framöver. Till en början kommer det att handla om att stödja och hjälpa unga vuxna som idag redan befinner sig i utanförskap och sysslolöshet. Samtidigt kommer vi även arbeta proaktivt och preventivt för att motverka arbetslösheten så tidigt som möjligt.
Det optimala skulle vara att bygga upp en fysisk lösning som så småningom kan vara en stabil väg in till arbetslivet för unga vuxna. Om vi inte kan uppnå denna nivå av perfektion så är vi ändå måna om att fortsätta försöka för att komma så nära som möjligt.
Sammanfattning
Projekt Neo Gallerian har för avsikt att bygga upp en fysisk och webbaserad grund där unga vuxna, näringslivet och samhällsorganen kommer kunna dra nytta av varandras resurser, kunskaper och information.
Det ska vara en galleria för nytänkande, öppen kommunikation och utveckling. En plats där alla är välkomna och kan känna sig hörda, sedda, uppskattade, behövda och delaktiga.
Vi vet att Projekt Neo Gallerian kommer fungera i verkligheten för att det är en lösning som aldrig förr har prövats. Det är en ny, fräsch och genomtänkt idé som har undersökts och framarbetats efter flera års arbete.
Vi är redo att sätta igång, påverka, skapa diskussion och bygga upp en praktisk lösning i verkligheten. Vi är redo att sänka arbetslösheten, stödja vårt samhälle, förbättra ekonomin för individ och land. Vi är redo att motarbeta sysslolösheten och utanförskapet och arbeta för ett mer jämställt och jämlikt samhälle.
Är du?
Kontakta oss

E-post: neo.gallerian@gmail.com
Telefon: 0761-98 00 00

Copyright © 2013 Neo Gallerian All Rights Reserved

Advertisements

Social entrepreneurship – a new look at the people and the potential

20131002_115733

“Considers the crucial role of private sector social entrepreneurship in the context of a state welfare system stretched beyond its means. Defines social entrepreneurship, recounts a number of key points from relevant research projects, reflects upon current developments and initiatives, describes a number of cases and uses these to draw a set of tentative conclusions about social entrepreneurs and social entrepreneurship in the context of the current government’s aim of fostering rapid growth in the sector. Concludes that while such growth is highly desirable, a number of hurdles have to be overcome”.

ref. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=865149&show=abstract

The importance of being informed…

2013-08-13 15.43.32

 Economic development, in the material sense, and the welfare of the society and environment. Social responsibility means sustaining the equilibrium between the two. It pertains not only to business organizations but also to everyone whose any action impacts the environment.

This responsibility can be passive, by avoiding engaging in socially harmful acts, or active, by performing activities that directly advance social goals.

ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_responsibility

Walking The Distance

About organizational models

20130910_090300

Leveraged non-profit ventures 

“The entrepreneur sets up a non-profit organization to drive the adoption of an innovation . In doing so, the entrepreneur engages a cross section of society, including private and public organizations, to drive forward the innovation through a multiplier effect. Leveraged non-profit ventures continuously depend on outside philanthropic funding, but their longer term sustainability is often enhanced given that the partners have a vested interest in the continuation of the venture”.

ref. http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur

Hybrid non-profit ventures

20130824_060747

“The entrepreneur sets up a non-profit organization but the model includes some degree of cost-recovery through the sale of goods and services to a cross section of institutions, public and private, as well as to target population groups. Often, the entrepreneur sets up several legal entities to accommodate the earning of an income and the charitable expenditures in an optimal structure. To be able to sustain the transformation activities in full and address the needs of clients, who are often poor or marginalized from society, the entrepreneur must mobilize other sources of funding from the public and/or philanthropic sectors. Such funds can be in the form of grants or loans, and even quasi-equity”.

ref. http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur

“Life begins at the end of your comfort zone”.

Image

Social entrepreneurs drive social innovation and transformation in various fields including education, health, environment and enterprise development. Business methods and the courage to innovate and overcome traditional practices. A social entrepreneur, similar to a business entrepreneur, builds strong and sustainable organizations, which are either set up as not-for-profits or companies”.