19) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Nykvarn kommun antal 6 497 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 31,8%  ingen känd inkomst 52,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Glädjande nog har det skett en ordentlig resultatåterhämtning i driftbudgeten för 2012. 2011 års historiska resultat på -16,5 mkr har förbättrats med fem miljoner till -11,6 mkr under 2012 och återhämtningen är ett faktum, trots att vi har en bit kvar till en driftbudget i balans”.

http://www.nykvarn.se/download/18.6fb8dc2b13c90864ef3bb0/%C3%85rsredovisning

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Advertisements

Sysselsättning?

2013-08-13 15.36.002013-08-13 15.41.452013-08-13 15.35.47

Utanförskap

Långtidsarbetslösa och sysslolösa hamnar ofta i utanförskap vilket innebär att de befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det är ofta personer som omfattas av olika arbetsmarknadsåtgärder, a-kassa, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd (http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Utanforskapet/ , http://sv.wikipedia.org/wiki/Utanf%C3%B6rskap .

I Sverige ligger utanförskapsnivån på nästan 18% vilket motsvarar närmare en miljon människor som befinner sig i arbetsför ålder, det vill säga av de som är mellan 16-64 år gamla http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Utanforskapet/?from615=2008&to615=2012