23) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Vallentuna kommun antal 31 480 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 48,6%  ingen känd inkomst 61,10%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)”Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

http://dok.vallentuna.se/files/demokrati/revisionens%20granskningar/2012/granskning%20av%20del%e5rsrapport%202012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Advertisements

18) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Järfälla kommun antal 68 509 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 42,1% ingen känd inkomst 65,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Det ekonomiska målet är att redovisa ett resultat exkl. jämförelsestörande poster på lägst 10 mnkr för år 2012”.

http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980004229/budget_2012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

 

Life Purpose and Life Intentions…

 

17) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Norrtälje kommun antal 56 593 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 37,9%  ingen känd inkomst 62,4%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Relaterad information hittar du Norrtälje kommuns årsredovisning för 2012”.

http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Kommunfakta/Ekonomi-och-budget/Arsredovisning/Arsredovisning-2012/

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

 

16) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Nynäshamn kommun antal 26 573 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 29,8%  ingen känd inkomst 60,4%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Kommunens nettokostnader beräknas öka med ca 10,6% under perioden 2012-2015 som ett resultat av befolkningstillväxten. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas öka med 11,1%. Målsättningen är att balanskravet upprätthålls under hela perioden. Soliditeten ökade under 2010 till 5.4% till följd av försäljningsintäkter, återbetalning av fordringar samt ett positivt resultat”

http://www.nynashamn.se

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

15) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Södertälje kommun antal 89 990 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 27,9% ingen känd inkomst 68,9%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Årets resultat är sämre än föregående år med ett undantag, tre av de tio områden för vilka det finns verksamhetsmål har utfallet ”Bra” vilket inget Hade föregående år. Målet för God ekonomisk hushållning uppfylls dock inte”.

http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Ekonomi/Arsredovisning/

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.