Min omgivning är en del av mig.

Koordinerar mina steg mot nuet.

Det känns ljusare, mindre mörkt.

Jag är.

Min omgivning är en del av mig.

Ett totem.

Viktlöst

Jag är mitt eget yrke.

Advertisements

Ambitiös

Modig

Måttfull

Frikostig

Storslagen

Stolt

Ambitiös

Tålmodig

Uppriktig

Spirituell

Vänlig

Empatisk,

Känner du igen dig?

Reference article:

Etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_love.html

http://www.madonna.com/

http://avicii.com/

Likhetsprincipen

Likhet

Prestation

Kompensation

Rättigheter …

Process

Jämställdhet

Medborgare …

State

Medborgare

Land

Likhetsprincipen…

Reference article:

etik för samhällsvetare

Erik Blennberger

http://www.usq.edu.au/library/referencing/harvard-agps-referencing-guide

http://www.bokus.com/topplistor/bokustoppen

http://www.drivhuset.se/

http://www.hayworthreport.com/?gclid=CISK_ufyjL0CFePOcgod36EAdQ

Hur en kommun styrs…

2013-08-15 13.50.51Kommun och politik

Kommunfullmäktige är kommunens “riksdag”, kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Kommunens olika nämnder motsvarar departementen på nationell nivå. I Upplands Väsby kommun finns följande nämnder:

Byggnadsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Social- och äldrenämnd

Utbildningsnämnd

Valnämnd

Styrelsen för Väsby Välfärd ansvarar för kommunens egen produktion av välfärdstjänster.

Dessutom har Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner gemensamt två nämnder:

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunen har även egna revisorer som granskar hur kommunen sköts. Är kommunens verksamheter effektiva och blir det som fullmäktige har beslutat? Detta granskas av kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen är kommunens “regering”, kommunens ledande nämnd. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktiges sammanträden, leder och samordnar kommunens olika verksamheter samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsens 15 ledamöter utses av kommunfullmäktige och sammanträder nio gånger om året.

Öppna sammanträden

Våra sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder är öppna för allmänheten och du är varmt välkommen dit. Det finns också en frågestund i anknytning till de flesta sammanträden.

Källa: http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik.html

22) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Upplands Väsby kommun antal 37 594 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 36,6%  ingen känd inkomst 61,8%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag”.

http://www.upplandsvasby.se/download/18.6bf599351336b0aec868000902/Fler%C3%A5rsplan+2012-2014.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

20) Välfärdens sista andetag…

Stockholms län 2013

Botkyrka kommun antal 86 990 invånare

Unga vuxna ingen känd sysselsättning 40,1%  ingen känd inkomst 65,5%

1)      Sammanfattning, ekonomiskt resultat viktigare än sysselsättning.

2)      ”Utsikterna för 2012 ser svagare ut än vad vi räknade med i våras. De senaste skatteintäktsprognoserna innehåller lägre antaganden om skatteunderlagets utveckling som gör att vi nu får räkna med en mindre ökning av skatteintäkterna 2012”.

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Ett%C3%A5rsplan%202012.pdf

* 2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.

Källa: http://www.temaunga.se/node/209

Notis. Att tillgodo räkna sig föräldrars tillgångar eller tillgodo räkna sig föräldrarnas utbildning är inte ett kriterium. Varje individ kan endast tillgodo räkna sig, egen inkomst eller egen utbildning.

Life Purpose and Life Intentions…

Sysselsättning?

2013-08-13 15.36.002013-08-13 15.41.452013-08-13 15.35.47

Utanförskap

Långtidsarbetslösa och sysslolösa hamnar ofta i utanförskap vilket innebär att de befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det är ofta personer som omfattas av olika arbetsmarknadsåtgärder, a-kassa, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd (http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Utanforskapet/ , http://sv.wikipedia.org/wiki/Utanf%C3%B6rskap .

I Sverige ligger utanförskapsnivån på nästan 18% vilket motsvarar närmare en miljon människor som befinner sig i arbetsför ålder, det vill säga av de som är mellan 16-64 år gamla http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Utanforskapet/?from615=2008&to615=2012